دپارتمان تولید (Manufacture)

وظيفه توليد محصولات مورد نياز تکنولوژي هاي نوين بر عهده اين بخش ميباشد. در حال حاضر محصولات تکنولوژی یوبوت توسط این دپارتمان تولید می گردد.