مقالات

 1. لغت نامه پیش تنیدگی (3.8 مگابایت)

 2. بررسی عرض موثر تیرها در سقف های پیش تنیده پس کشیده (0.7 مگابایت)

 3. بررسی نیروهای پیش تنیدگی پس کشیده در ناحیه مهار انتهایی (0.5 مگابایت)

 4. بررسی سیستم های سقف پیش تنیده پس کشیده یکطرفه و دوطرفه (1.7 مگابایت)

 5. بررسی مقاومت سقف ها و تیرهای پیش تنیده پس کشیده (1.1 مگابایت)

 6. بررسی سیستم های چسبیده و نچسبیده پیش تنیده در ساختمانها (1.9 مگابایت)

 7. بررسی ترک در دال های پیش تنیده پس کشیده مستقر بر بستر ارتجاعی (0.9 مگابایت)

 8. بررسی اثرات ثانویه پیش تنیدگی و محاسبه آن (1.4 مگابایت)

 9. بررسی چیدمان آرماتورها در سقف های پیش تنیده پس کشیده (2.0 مگابایت)

 10. ارزیابی عملکرد فونداسیون های ساختمان های بتنی پیش تنیده (1.0 مگابایت)

 11. بررسی افت نیروی پیش تنیدگی در سقف های پس کشیده (1.0 مگابایت)

 12. بررسی طراحی سقف های پیش تنیده پس کشیده (2.1 مگابایت)

 13. بررسی تعیین پارامترهای سختی خاک زیر دال های پیش تنیده (2.0 مگابایت)

 14. مستندات مورد نیاز در بسته بندی کابل های روکشدار پیش تنیده (0.6 مگابایت)

 15. بررسی طراحی سیستم پیش تنیده کابل های نگه دارنده (0.4 مگابایت)

 16. بررسی ضخامت مناسب در سقف های پیش تنیده (0.1 مگابایت)

 17. بررسی ازدیاد طول در کابل های کوتاه (0.3 مگابایت)

 18. بررسی تعیین الزامات پیش تنیدگی (نیروها یا تعداد کابل ها) برای ساختمان ها (0.1 مگابایت)