فیلم آموزشی

  1. اجرای شماتیک سیستم سقف های پیش تنیده پس کشیده به روش نچسبیده

    حجم (6.32 مگابایت)

  2. اجرای شماتیک سیستم سقف های پیش تنیده پس کشیده به روش چسبیده

    حجم (6.85 مگابایت)

  3. اجرای شماتیک سیستم سقف های دال مجوف دوپوش

    حجم (5.43 کیلوبایت)