دپارتمان مدیریت پروژه و ساخت (PM & Construction)

دپارتمان مدیریت پروژه و ساخت در دو حوزه مدیریتی و اجرایی پروژه ها به شرح ذیل فعالیت می کند:

  • حوزه اجرایی:
    • ارائه خدمات اجراي سقفهاي پيش تنيده به هر دو روش چسبیده (bonded) و نچسبیده (Unbonded) و نظارت بر آن.
    • ارائه خدمات اجرای دال مجوف دوپوش(يوبوت) و نظارت بر آن
    • ارائه خدمات اجراي اسکلت بتنی(يوبوت) و نظارت بر آن
  • حوزه مدیریتی:
    • ارائه خدمات مديريت پروژه بر طبق استاندارد PMBOK و متدولوژی PRINCE II